STAWIAMY NA ROZWÓJ

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania multimedialne w oparciu o najnowsze technologie

Realizujemy projekty, które podnoszą jakość życia naszych abonentów i stale inwestyjemy w cyfryzację regionu

PROJEKT 2.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Usługi doradcze w zakresie innowacji w celu wdrożenia technologii IPTV UHD 4K wspierającej standard kompresji wideo HEVC”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA W. MIGAS B. SANEK M. SZERMENT C. BAJURKA SP. J. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i implementacji innowacji produktowej oraz procesowej w okresie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0055/18

Całkowita wartość projektu: 1 823 844,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 030 960,00 PLN

PROJEKT 8.4

Projekty unijne
http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/

Tytuł projektu: „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec”

Nazwa beneficjenta: Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka
ul. Listopadowa 3/3; 22-500 Hrubieszów

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.04.00-06-067/13

Wartość projektu: 3 789 371,70 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 156 553,00 PLN

Okres realizacji: 2014-2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka ogłoszone w dniu 17 maja 2014 roku na realizację projektu pt. „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec” otrzymano 3oferty:

S&T Services Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21d; 02-676 Warszawa; konrad.polanski@snt.pl; wartość oferty: 3 400 000,00 PLN
SAPORTIA Paweł Wróbel; ul. Miła 17; 26-600 Radom; biuro@saportia.pl; wartość oferty:
3 040 000,00 PLN
PPHU Contact O/K Sp. z o.o.; ul. Piwowarska 25; 25-561 Kielce; contact@contact.net.pl; wartość oferty: 2 999 000,00 PLN
Wszystkie oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiają się następująco:

S&T Services Polska Sp. z o.o. – 58,92 pkt.
SAPORTIA Paweł Wróbel – 72,19 pkt
PPHU Contact O/K Sp. z o.o. – 68,00 pkt
Oferta złożona przez SAPORTIA Paweł Wróbel została uznana jako najkorzystniejsza.

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT 1.2

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Hrubieszowska Telewizja Kablowa S. C. zrealizowała projekt z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw – RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON”

Umowa o dofinansowanie: 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-062/12

Wartość projektu: 487 713,84 PLN

Udział Unii Europejskiej: 164 474,99 PLN

Opis projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON, co umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku krajowym i pozwoli na wprowadzenie nowoczesnej oferty usług w skali międzynarodowej. Ponadto wraz z inwestycją w nowoczesne urządzenia uczyni ofertę spółki kompleksową i konkurencyjną dzięki zastosowaniu atrakcyjnego modelu biznesowego wprowadzenia innowacyjnych i zróżnicowanych usług, a także zastosowania ogólnopolskich kanałów dystrybucji i promocji. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta.

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL
W Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Tel.0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
Email: rpo@lubelskie.pl, http://www.rpo.lubelskie.pl/

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
Tel. 81 46 23 800, 81 46 23 812, 81 46 23 831
Email: lawp@lubelskie.pl, http://www.lawp.lubelskie.pl/

Skip to content