HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA

Informuje, że z powodu prac związanych z poprawą jakości kanałów telewizyjnych nastąpi zmiana numeracji niektórych kanałów.

Prace przewidziane są na 19.02.2018r.
u niektórych abonentów będzie potrzebne ponowne strojenie telewizorów.
W dniach 19 – 23.02.2018r. oferujemy Państwu darmowe strojenie telewizorów.

Z poważaniem HTK.

OD 1 MARCA 2017 r.

Po raz kolejny zwiększamy parametry

internetu GPON

bez zmiany ceny.

100/10 Mb/s – 36 zł/mies.

—————————————————————————————————————

Zmiana regulaminu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Ponadto dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Oba te akty rodzą konieczność dokonania zmian w treści łączącego nas regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany obejmują następujące przepisy regulaminu (szczegółowe miejsca zmian oznaczone zostały poprzez podkreślenie):

 1. nadanie w § 2 definicji Awarii brzmienia:

Awaria – nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Sprzętu, skutkująca zaprzestaniem świadczenia Usług lub niedotrzymaniem parametrów jakości ich świadczenia, określonych w Umowie lub Regulaminie, za której usunięcie ponosi odpowiedzialność, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego, Dostawca;

 1. nadanie § 2 definicji Urządzenia brzmienia:

Urządzenie – urządzenie Abonenta umożliwiające korzystanie z Usług, w szczególności odbiornik telewizyjny spełniający wymagania opisane w §14 ust. 7, telefon, router oraz komputer osobisty spełniający wymagania opisane w §12 ust. 16;

III.    nadanie § 10 ust. 4 brzmienia:

Dostawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, jak również obowiązujących norm technicznych. Minimalne poziomy jakości Usługi określa Umowa oraz Regulamin. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieosiągnięcie parametrów świadczonych Usług wynika z ograniczeń Urządzeń określonych w Regulaminie.

 1. nadanie § 12 brzmienia:
 2. Usługa dostępu do Internetu umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Dostawca nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) mogą wprowadzać szczególne ograniczenia.
 3. Dostęp realizowany jest w pakiecie taryfowym wybranym przez Abonenta, przy pomocy Urządzenia wybranego przez Abonenta i spełniającego warunki techniczne wynikające ze specyfiki Usługi dostępu do Internetu oraz wymagania określone przepisami.
 4. Dostawca nie limituje ilości przesyłanych danych. Wyższa prędkość przesyłania danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych usług. Zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej szybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 30 Mb/s pobierania danych. Ultraszybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 100 Mb/s pobierania danych. Dla poszczególnych zastosowań można określić następujące przykłady parametrów (dla każdego Urządzenia osobno):

–    usługi telefoniczne VoIP – 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;

–    przeglądanie stron www – 1 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

–    oglądanie wideo w jakości SD – 2 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

–    oglądanie wideo w jakości HD – 6 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

–    oglądanie wideo w jakości 4K – 18 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

–    rozmowy wideo HD – 1,5 Mb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;

–    gry sieciowe czasu rzeczywistego – 2 Mb/s pobierania i 1,5 Mb/s wysyłania, opóźnienie 30 ms.

Dostawca gwarantuje, że parametry Usługi obejmujące wahanie opóźnienia oraz utratę pakietów nie ograniczają możliwości korzystania z wyżej opisanych usług.

 1. Dostawca posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:

–    minimalna, którą Dostawca zobowiązuje się dostarczać Abonentowi w każdym momencie (z wyjątkiem przerw w świadczeniu Usług), równa 50% prędkości maksymalnej,

–    zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 75% prędkości maksymalnej przez 80% doby,

–    deklarowana, którą Dostawca posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach oraz Umowie, równa prędkości maksymalnej,

–    maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w wybranym pakiecie taryfowym.

Wartości liczone są w protokole warstwy transportowej w taki sposób, iż uwzględniają także ograniczenia wynikające z parametrów punktu styku Sieci z zewnętrznymi punktami wymiany ruchu internetowego.

 1. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall), korzystania z dostępu radiowego przy niskim poziomie sygnału (znaczna odległość od Sprzętu).
 2. Faktyczne ograniczenia zapewnianych parametrów dostępu do Internetu mogą negatywnie wpływać na możliwość korzystania z aplikacji, usług czy treści, w szczególności w przypadku, w którym parametry te spadną poniżej wartości wskazanych w ust. 3.
 3. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika), w szczególności ust. 8-9 poniżej, Dostawca traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji.
 4. W celu utrzymania optymalnych warunków dostępu do Internetu Dostawca usług stosuje środki monitorowania ruchu oraz zarządzania ruchem, takie jak: kolejkowanie, priorytetyzacja, rezerwacja, czasowa alokacja transmisji, przelewy ruchu i unikanie przeciążeń. Środki te są stosowane nie dłużej, niż jest to konieczne. Dostawca dopuszcza stosowanie środków zarządzania ruchem w oparciu o zdefiniowane kategorie ruchu wyłącznie w przypadku, w którym okaże się to nieuniknione z technicznego punktu widzenia. Środki zarządzania ruchem nie są dyktowane względami handlowymi.
 5. Środki zarządzania ruchem nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści, aplikacji ani usług, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne (i jedynie tak długo, jak jest to konieczne), aby:
 6. a) zapewnić zgodność z przepisami prawa lub środkami służącymi ich wykonaniu,
 7. b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci, Usług oraz Urządzeń,
 8. c) zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

Środki te mogą spowodować czasowe pogorszenie parametrów świadczonej Usługi, w szczególności wydłużenie opóźnienia a także ograniczenie prędkości transmisji danych lub jej czasowe wstrzymanie.

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa Dostawca może oferować usługi niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.
 2. Znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 4, ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE stanowią nienależyte wykonanie Umowy zawartej z Konsumentem.
 3. W przypadkach znaczących i stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 4, Abonentowi przysługują środki opisane w § 18 oraz § 28.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przesyłanych lub pobieranych przez Abonenta.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Urządzenia oraz zawartych w nim danych przed dostępem osób trzecich. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają zobowiązań Dostawcy, określonych w § 10 ust. 10-12 oraz zasad odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usług, wynikających z Kodeksu cywilnego.
 6. Zawarcie Umowy uprawnia do korzystania z Usługi przy pomocy wyłącznie jednego Urządzenia, o ile nie stanowią inaczej postanowienia Umowy.
 7. Komputer osobisty, stanowiący Urządzenie, dla prawidłowego korzystania z Usługi dostępu do Internetu, powinien posiadać następujące parametry: _________.
 8. Dostawca może zapewnić Abonentowi świadczenie Usług dodatkowych poczty elektronicznej oraz utrzymania serwisu internetowego. Warunki korzystania z Usług opisanych w zdaniu pierwszym określa Umowa. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie z tych Usług dodatkowych następuje przy użyciu Komputera osobistego o parametrach nie gorszych niż opisane w ust. 16. Dostawca zapewnia sobie prawo usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do danych przechowywanych w związku ze świadczeniem Usług dodatkowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Abonenta, przy wykorzystaniu Usług dodatkowych, treści o charakterze bezprawnym.
 9. Dostawca uprawniony jest do usunięcia plików oraz wiadomości poczty elektronicznej, umieszczonych na serwerze Dostawcy w związku ze świadczeniem Usług poczty elektronicznej oraz hostingu serwisu internetowego, w dniu zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności wygaśnięcia Umowy.”
 10. nadanie § 18 ust. 4 brzmienia:
 11. Niezależnie od powodu reklamacji, może ona być złożona w każdym Biurze Obsługi:
 12. w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty w Biurze Obsługi albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529),
 13. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi,
 14. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez ____________.

Wskazane środki komunikacji mogą być także wykorzystane w celu ustalenia stanu rozpoznania złożonej reklamacji.

 1. dodanie § 19 ust. 10 w brzmieniu:
 2. W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Dostawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze, zgodzie albo odmowie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE.

VII.  dodanie § 27 ust. 7-8 w brzmieniu:

 1. Środki zarządzania ruchem nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, o ile nie jest to niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia celów opisanych w § 12 ust. 9.
 2. Środki zarządzania ruchem nie obejmują monitorowania konkretnych treści.

VIII. nadanie § 28 ust. 1 brzmienia:

 1. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Konsument uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
 2. dodanie §28 ust. 3 w brzmieniu:
 3. W przypadku naruszania przez Dostawcę warunków Umowy, Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

W braku akceptacji wskazanych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas umowy o świadczenie usług dostępu do internetu. Mając na uwadze fakt, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów, wypowiedzenie umowy może się wiązać z koniecznością zwrotu udzielonych ulg, naliczanych na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług. Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem ich wejścia w życie, tj. do dnia 1 stycznia 2017 roku w odniesieniu do zmian opisanych w pkt I-V, VII oraz IX a także do dnia 10 stycznia, w odniesieniu do zmian opisanych w pkt VI oraz VIII.

Hrubieszowska Telewizja Kablowa

Informuje, że dnia 25.10.2016

w godz. 15:00-16:00 nastąpi 15min. przerwa w dostawie internetu.

Przerwa będzie dotyczyła abonentów posiadających internet po światłowodzie.

Za utrudnienia przepraszamy.

HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA

Informuje, że w związku z  konserwacją nadajnika w Tarnawatce w dniu 13.09.2016 będą niedostępne kanały DVB-T  dla całej sieci HTK.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Aktualne promocje


UWAGA !!!


Od 01.10.2014 zmiana numeru konta bankowego do wpłat.
Indywidualny numer konta bamkowego dostępny jest po zalogowaniu się
do e-biura
lub można je otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.
Wszelkie informacje pod numerem
Tel.: 84 696 5188Promocja dla abonentów HTK:

 • Załóż Internet w HTK, a abonament na pakiet telewizji cyfrowej przez 12 miesięcy gratis.***
 • Jeśli posiadasz telewizję cyfrową i Internet w HTK, przyjdź a przez 12 miesiące otrzymasz szybszy Internet **
 • Jeśli posiadasz telewizję, telefon, Internet , przyjdź a przez 24 miesiące otrzymasz szybszy Internet **
 • Jeśli chcesz mieć szybki Internet w HTK, a jesteś związany umową z innym operatorem, przyjdź rozwiążemy ten problem.

Światłowód do mieszkania – GPON
Internet 100 Mb/s za 36 zł.

Modem kablowy
Internet do 20 Mbps
Prędkość podstawowa 10 Mbps – 42zł.
Każde następne 5 Mbps – 3zł.

Telewizja cyfrowa*
Oglądaj wszystkie swoje programy w jakości cyfrowej za 5zł.
Rozszerz swoją ofertę programową o dodatkowe pakiety cyfrowe

Telefon stacjonarny
Przenieś swój numer telefoniczny do sieci HTK – abonament – 12 zł.
Nie przepłacaj .

Korzystaj z e-biura.

Pod adresem http://78.11.6.160/login.jsf znajduję się panel klienta do Twojej dyspozycji.
Sprawdź swoją umowę, wpłaty, pobierz fakturę, bilingi.

Zapraszamy do naszego biura
ul. Listopadowa 3/3,
tel. 84 5353000
biuro@htk.net.pl
www.htk.net.pl

* dla abonenetów telewizji analogowej
** dla modemu kablowego o 5Mbps, dla GPON o 10Mbps.
***dotyczy abonentów telewizji analogowej i pakietu cyfrowego nr 1.
reklama nie stanowi oferty handlowej

Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec

Projekt pod nazwą “Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie “ostatniej mili”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych firmy Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. W ramach projektu na terenie miasta Zwierzyniec do domów jednorodzinnych, mieszkań w blokach wielorodzinnych, instytucji oraz firm zostaną wybudowane przyłącza światłowodowe w najnowocześniejszej technologii FTTH (ang. Fiber To The Home – światłowód do domu). Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się mieszkańcy Zwierzyńca.
Warunkiem podłączenia do sieci światłowodowej jest podpisanie umowy na co najmniej podstawowy dostęp do Internetu na okres 12 lub 24 miesięcy, a także wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości na ułożenie kabli światłowodowych. W takiej sytuacji koszt budowy przyłącza jest pokrywany w ramach projektu ze środków unijnych oraz środków własnych Inwestora.

Inwestorem projektu jest firma Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c.

Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Saportia z Radomia.

Całkowita wartość projektu realizowanego w Zwierzyńcu wynosi 3 789 371,70 zł.

Więcej informacji


Hrubieszów, 08.05.2014

Szanowni Państwo,

Hrubieszowska Telewizja Kablowa uprzejmie informuje,

że z dniem 8 czerwca 2014 r. wobec wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 284), wprowadzone zostaną zmiany do obowiązującego Państwa regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie dotyczącym postępowania reklamacyjnego. Po paragrafie 19 dodany zostanie paragraf 19a – Zasady postępowania reklamacyjnego stosowane do reklamacji złożonych od dnia 8 czerwca 2014 r. włącznie. Szczegóły w zakładce dokumenty.


Uwaga przerwa w usługach

W związku z rozbudową światlowodowej sieci GPON w dniach 16-17.12.2013 mogą wystapić przerwy w dostępie do Internetu i telefonii VOIP dla abonentow GPON.
Za utrudnienia przepraszamy.


TVP Info

Jak informuje Telewizja Polska S.A. program TVP Info z nadajnika Zamość/Tarnawatka pojawi się od 30.09.2013. W sieci kablowej HTK TVP Info pojawi się również 30.09.2013.


TV republika w sieci HTK
telewizja republika
TV republika dostępna w cyfrowym pakiecie podstawowym.

 

 

 


TVP rozrywka w sieci HTK

Informujemy, że w pakiecie cyfrowym podstawowym jest dostępny program

TVP rozrywka.

logo


Kontakt

Hrubieszowska Telewizja Kablowa
Listopadowa 3/3
22-500 Hrubieszów

Telefon:
84 6965188, 84 5353000
e-mail: biuro@htk.net.pl

UWAGA
Zmiana nr konta bankowego

Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy


Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
10 – 18


e-biuro
Zaloguj się do Elektronicznego
Systemu Obsługi Klienta.

Do góry