INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa.
Z Administratorem można kontaktować się na wskazany adres.
Podane dane (kanały komunikacji) są wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, czyli poprzez podanie numeru telefonu, co oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie telefonicznego urządzenia do marketingu.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu.
Administrator może udostępniać dane osobowe w celu oferowania produktów i usług firm z nim współpracujących (naszych partnerów) na podstawie pisemnych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ponadto dane zostaną udostępnione na podstawie Pani/Pana zgody Podmiotowi współpracującemu z Administratorem tzn. Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej Sp. J. (ul. Listopadowa 3/3, Hrubieszów (22-500).
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych oraz cofnięcia zgody w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem i wskazać, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).