INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

 1. Cel Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób  korzystających
z usług, informacji i innych materiałów oferowanych przez Przedsiębiorcę.

 

Jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej ”RODO”).

 

 1. Terminologia, która może być stosowana w niniejszej Polityce Prywatności

 

Osoba –  możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu.

Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Podmiot przetwarzający/Procesor – osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu i na rzecz  administratora. Zasady przetwarzania danych są opisane w umowie przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym.

Przetwarzanie –  operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych  w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowanych, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Plik cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z Serwisem przez użytkownika z takiego komputera.

Log systemowy/log –  informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można  ustalić skąd nastąpiło połączenie.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związane z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

Protokół SSL –  specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, zakres danych i czas przechowywania

 

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną dla Twojego konta użytkownika w celu jego zakładania, obsługi technicznej i zarządzania, umożliwienia edycji informacji) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie zgody podmiotu danych na przetwarzanie danych w celu marketingowym.
 • podane dane (kanały komunikacji) są wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, czyli poprzez podanie numeru telefonu, co oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie telefonicznego urządzenia do marketingu – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z użytkownikiem, i tym samym świadczyć  usługę.

Dane użytkownika są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, cofnięcia zgody, czy do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez czas obowiązywania umowy,
a także po zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych
  i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub wniesienia sprzeciwu oraz do czasu cofnięcia zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, w taki sam sposób, w jaki została wyrażona.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

 

Administrator może udostępniać dane osobowe w celu oferowania produktów i usług firm z nim współpracujących (naszych partnerów) na podstawie pisemnych umów,
w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ponadto dane zostaną udostępnione na podstawie Pani/Pana zgody podmiotowi współpracującemu
z Administratorem tzn. Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej Sp. J. (ul. Listopadowa 3/3, Hrubieszów (22-500).

 

 1. Prawa Użytkownika

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych oraz cofnięcia zgody w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem i wskazać, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

W celu poprawnej identyfikacji osoby, której dane dotyczą żądanie powinno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora: Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa.

 

 1. Podstawowe zabezpieczenia informatyczne

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz nieupoważnionych:

 • do danych osobowych zbieranych przez administratora mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych, osoby którym udzielono stosownych pełnomocnictw,
 • w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony usługom świadczonym drogą elektroniczną stosowany jest wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).

 

 1. Pliki cookies

 

Pliki cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z Serwisem przez użytkownika z takiego komputera. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 

Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony czas). Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików.

 

Mając na uwadze wielość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkownika lub na swojej stronie internetowej. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

 

Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z serwisu, dostosowania i optymalizacji serwisu do potrzeb użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

 1. Statystyki Google Analytics i Facebook
 • Użytkownik może zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy plików cookie oraz danych (w tym adres IP) związanych z korzystanie ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronach Serwisu i poinformowania o tym wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz dokonania innych czynności zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Skip to content